Hoa Kiều Sài Gòn trước 1975:từng lũng loạn,nắm toàn bộ kinh tế miền Nam VN như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *